PARASHAR, V.; KANKANE, V.; JAISWAL, G.; GUPTA, T. Paediatric traumatic brain injury. Romanian Neurosurgery, v. 33, n. 4, p. 443-448, 16 dez. 2019.